Menu
Your Cart

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu Aydınlatma Metni

KVKK HAKKINDA AYDINLATMA

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve

özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri aydınlatmak isteriz.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,

depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,

devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.


 1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Veri sorumlusu: Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sok. No: 4 / 48 Ataşehir / İstanbul / Türkiye adresinde mukim Seral Teknoloji Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. (bundan böyle “yetiskinsepeti.com” olarak

anılacaktır) yetiskinsepeti.com, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesinden aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı

kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. yetiskinsepeti.com işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.


 1. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı:


Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:


  • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit

etmek, reşit (18+) olduğunu doğrulamak,

  • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
  • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
  • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
  • İade/değişim taleplerini yönetmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi

verebilmek,

 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla

elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı

kullanabilmek,

 • Dolandırıcılık, kötüye kullanım ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Örneğin; adınıza düzenlenmiş fatura vb.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans,

reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.


 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden www.yetiskinsepeti.com web sitesinden, mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca yetiskinsepeti.com tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla

işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir


 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:


Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

  1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


 1. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 2. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 3. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

 1. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini,

talep etme haklarına sahiptir.


Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.yetiskinsepeti.com adresinde yer alan yetiskinsepeti.com Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. yetiskinsepeti.com, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. yetiskinsepeti.com taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu

tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@yetiskinsepeti.com e-posta adresinden veya https://yetiskinsepeti.com/index.php?route=information/contact adresindeki iletişim formundan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Buna rağmen üyelikten ayrılmak isterseniz: “Hesabım” kısmından “Üyeliğimi iptal etmek istiyorum” seçeneğini kullanabilirsiniz.


E-BÜLTEN ABONELİĞİ RIZASI

e-Bülten Gönderimi olarak müşterilerimizin ve üyelerimizin gizliliğine saygı duyarız. Bu politika müşterilerimizin ve üyelerimizin gizlilik ve güvenliğinin kullanımını belirlemek için yazılmıştır.

Müşterilerimize ait bilgileri yasal hükümlere uygun şekilde kendi kampanya, tanıtım, promosyon duyurularımızı bildirmek amacıyla kullanıyoruz. Bu hususta özellikle de sunduğumuz ürün ve

hizmetlerin ihtiyaçlarınıza yönelik olmasına önem veriyoruz. Bilgilerin kendi kampanya ve

promosyonlarımızı duyurma amaçlı kullanılması bazen posta yoluyla da tanıtım öğeleri

gönderilmesini de kapsamaktadır. Her zaman aşağıda belirtilen adrese kısa bir yazılı bildirim yaparak bilgilerinizin bu şekilde kullanılmasına itiraz edebilirsiniz.

Haber e-bültenimiz periyodik aralıklarla e-posta veya posta yoluyla sürekli değişen temalı

ürün/hizmet, indirim kampanyalarımız, tanıtım ve özel promosyonlarımız hakkında bilgi sahibi

olabilirsiniz. Bu hizmetimizden faydalanmak için hizmeti kabul ettiğinizi açık bir şekilde bize beyan

etmeniz gerekmektedir.

Dilediğiniz zaman adres bilgilerinizin veya e-posta adresinizin, e-posta haber bülteninin gönderilmesi amacıyla kullanılmasına verdiğiniz onayı geri alabilirsiniz. yetiskinsepeti.com e-bülteni aboneliğinden çıkmak için gönderilen her e-bülteninin sonunda yer alan “Abonelikten Ayrıl” veya “Unsubscribe”


linkini kullanabilirsiniz. Buna alternatif olarak kayıtlı kullanıcılar bulten@yetiskinsepeti.com adresine

kısa bir metinle e-bülten aboneliğinden çıkmak istediklerini iletebilirler. Ayrıca https://iys.org.tr

adresinden de bildirim yaparak abonelikten ayrılabilirsiniz.

e-Bültenlerimizi göndermemiz ve e-bülten abonelik listelerini yönetebilmemiz için 3.taraf bir uygulama hizmeti kullanırız. Bu sayede size daha düzgün görüntülenen, daha konforlu ve kararlı çalışan, ayrıca ürünlerimizle daha iyi eşleştirilmiş e-posta şablonlarına sahip e-Bültenler

gönderebiliyoruz. 3. taraf e-Bülten gönderimi hizmeti sağlayan uygulamanın detaylı gizlilik ilkeleri için

buraya tıklayın.


E-mail adresiniz yalnızca talep ettiğiniz bilgilerin size gönderilmesi için kullanılır. E-mail pazarlama

yazılımımızı kullanmanızın bir parçası olarak, e-Bülten Gönderimi Kampanya Habercisinden belli

bilgileri alıp almamayı seçmenize müsaade eder. e-Bülten Gönderimi ile kontak listelerimizi (müşteri bilgileri dahil olmak üzere) herhangi bir başka firmaya satmaz, kiralamaz ya da ödünç vermeyiz.

Üyelerimizin kimliklerine ve özelliklerine dair herhangi bir bilgiyi 3. şahıslarla direkt olarak paylaşmayız. Talep ettiğiniz her e-Bültende abonelik iptali seçeneği mevcuttur. İptal talepleri birkaç dakika içerisinde gerçekleştirilir ve belirtilen bilgileri almamayı talep eden kullanıcılara o andan itibaren bilgi yollanmaz.

Ticaret Bakanlığından, Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince iletişim izinleriniz İleti Yönetim Sisteminde kayıtlı olacaktır. Tarafımızdan ileti almak istemiyor veya iletişim tercihlerinizi güncellemek istiyorsanız https://iys.org.tr adresindeki “Vatandaş” kısmından bu tercihleri yapabilirsiniz.


Özel Teklifler ve Güncellemeler

Her bir yeni kullanıcıya hesaplarını doğrulamak ve şifre ve kullanıcı adlarını teyit etmek için bir hoş geldin e-postası göndeririz. Kayıtlı üyelerimiz zaman zaman ürünler, hizmetler, özel tekliflerle ilgili bilgi ve bir haber bülteni alırlar. Kullanıcılarımızın mahremiyetine saygı açısından, onlara bu tip

iletişim mesajlarını almama seçeneği sunarız. Müşteriler e-Bültenin en altındaki iptal mekanizması aracılığı ile aboneliklerini iptal edebilirler.


e-Bülten

Kullanıcı bültene abone olmayı talep ettiğinde, isim ve e-posta adresi gibi iletişim bilgilerini sorarız.

Kullanıcılarımızın mahremiyeti açısından her bir e-postanın altında, bu e-Bülteni almaktan vazgeçebilmeleri için bir iptal mekanizması sunarız.


Hizmet Duyuruları

Nadir olarak, hizmetle ilgili duyurular gönderilmesi gerekebilir. Örnek olarak, hizmetimiz bakım sebebiyle geçici olarak askıya alınmışsa tüm kullanıcılara konuyla ilgili eposta gönderebiliriz. Veya güncellenen politikalarımız ile ilgili müşterilerimize bilgilendirme/aydınlatma e-postaları

gönderebiliriz. Bazı hizmet duyurularının gönderilmesi yasal mevzuatlarca zorunlu olabilir. Kullanıcılar

bu e-postaları almamayı seçebilirler ve daha sonra e-bülten aboneliklerini tekrar aktive edebilirler.

Müşteri Hizmetleri

Kullanıcılarla talep ettikleri hizmetleri sağlamak için düzenli olarak iletişim kurarız ve hesapları ile ilgili konularda da kullanıcının talebi üzerine, e-posta veya telefon ile yanıt veririz.


Web Sayfası Kullanım Bilgileri


Sunucumuz ile ilgili olası problemleri teşhis edebilmek ve Web sayfamızı yürütebilmek ve çeşitli pro- aktif dolandırıcılık önlemleri sağlamak için IP adresinizi değerlendiririz. IP adresinizi herhangi bir

kişisel bilgiye bağlamayız. Kullanıcılarımızın hangi alanları kullandığını belirlemek için o alanlardaki hareketi kullanarak takip yapabiliriz. e-Bülten Gönderimi, bireylerin ne okuduklarının takibini yapmaz, ancak onun yerine her bir sayfanın kaç kez ziyaret edildiğinin takibini yapar. Bu da yetiskinsepeti.com’un sizin için daha üstün ve bilgi verici bir web deneyimi sunmamızı sağlar.

Ayrıca spam’lerle mücade etmek için bir Google servisi olan ReCaptcha hizmetini websitemizde

kullanıyor olabiliriz. Bununla ilgili detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Güvenlik Teknolojisi


e-Bülten Gönderimi bilgi varlıklarımızı korumak amacıyla güncel sunucu, veri tabanı, yedekleme ve ateş duvarı teknolojilerine önemli bir tutarda yatırım yapılmıştır. Bu teknolojiler sofistike güvenlik yapısının bir parçasıdır. Tüm veriler çok sıkı bir şekilde kontrol edilen güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. 256bit SSL teknolojisi kullanırız.


Politika Güncellemeleri

Bu gizlilik politikalarımızı zaman zaman değiştirebiliriz. yetiskinsepeti.com, bu politikalar ile ilgili

değişiklik yaptığında, ana sayfamızda bu güncellemeleri belirtir ve izin veren kullanıcılara konu ile ilgili

e-posta göndeririz. Tüm değişiklikleri burada bildiririz, dolayısıyla düzenli olarak kontrol ettiğinizden emin olunuz. Gelecekte politikalarımız değiştiğinde, bu politikalar ile bize verdiğiniz kişisel bilgilerin

önceki rızanıza ters düşmeyecektir. Bu duyurularının gönderilmesi yasal mevzuatlarca zorunlu olabilir.


Yine de aklınıza takılanlar sormak için bize bulten@yetiskinsepeti.com e-posta adresinden veya https://yetiskinsepeti.com/index.php?route=information/contact adresindeki iletişim formundan

bize ulaşabilirsiniz.